Bli medlem

Vill du bli medlem i UTF så är du välkommen!

Registering av medlemskap sker på

https://medlem.sdr.org

Kom ihåg att välja ”Västerbottens Dövas Teckenspråks Länsförening”

Om du då bor i Umeå Kommun så ser vi till att du hamnar under Umeå Teckenspråksförening.

Vill du bara ge en gåva så är plusgirokontonr: 36 66 32- 8, märk ”gåva från” + ditt namn och övriga uppgifter om så önskas”.